Существительные из 9 букв, в конце Г

Поиск существительных из 9 букв, в которых последняя буква Г.— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. архипелаг
2. библиолог
3. бремсберг
4. бундестаг
5. венеролог
6. вирусолог
7. восьминог
8. гематолог
9. гинеколог
10. гляциолог
11. драматург
12. египтолог
13. иммунолог
14. инбридинг
15. канцелинг
16. кардиолог
17. книготорг
18. ландстинг
19. металлург
20. методолог
21. минералог
22. миннезанг
23. монофтонг
24. одонтолог
25. океанолог
26. орнитолог
27. палинолог
28. перезалог
29. пинг-понг
30. полифтонг
31. продналог
32. риформинг
33. сейсмолог
34. селенолог
35. семитолог
36. советолог
37. спелеолог
38. текстолог
39. универмаг
40. факельцуг
41. эмбриолог
42. энтомолог
43. энтомофаг
44. эрцгерцог