Слова из 6 букв, в конце Г

Вашему вниманию представлены слова из 6 букв, в которых последняя буква Г.— любая буква; $ — любые несколько букв. Пример: А**** - слова из 5 букв на А.
1. аналог
2. аншлаг
3. аншпуг
4. аполог
5. биндюг
6. биолог
7. битенг
8. вдрызг
9. верезг
10. взвизг
11. викинг
12. вокруг
13. геолог
14. герцог
15. диалог
16. допинг
17. жемчуг
18. завмаг
19. зигзаг
20. зоолог
21. изверг
22. калонг
23. ковчег
24. конунг
25. куртаг
26. лозунг
27. миолог
28. митинг
29. надвиг
30. наслег
31. недруг
32. ночлег
33. оберег
34. обшлаг
35. острог
36. пеласг
37. пеленг
38. подвиг
39. поджог
40. подлог
41. прижог
42. пробег
43. прожог
44. пролог
45. пудинг
46. разбег
47. разжиг
48. разжог
49. розжиг
50. ротанг
51. салинг
52. ситняг
53. супруг
54. творог
55. теолог
56. терпуг
57. туарег
58. тюбинг
59. уролог
60. фединг
61. физорг
62. фитинг
63. хирург
64. чертог
65. шапсуг
66. эллинг
67. эпилог